Undervisningen

Vare sig man kommit till Schweiz för en begränsad tid eller är fast bosatt här , är det viktigt att hålla sitt hemspråk levande. Det är ett stöd för den personliga och sociala utvecklingen och en stor tillgång för vidare studier.

Kompletterande undervisning i svenska är en undervisningsform utformad av Skolverket för att erbjuda svenska till utlandssvenska barn och ungdomar som är bosatta på en plats där det saknas svenska utlandsskolor. Undervisningen sker efter ordinarie skoltid. Den omfattar en dubbeltimme i veckan. Genom att följa Skolverkets kursplan underlättas återkomsten till Sverige, ävenså flyttning till nya länder.

Barn och ungdomar 6 – 16 år kan delta i den statsunderstödda svenskundervisningen. Alla årskurserna, från 1 – 9 år är representerade, vilket motsvarar låg-, mellan- och högstadiet. Förutsättning är att svenska är ett levande språk i hemmet och minst en vårdnadstagare är svensk medborgare. Kostnad: Fr. 500.- per barn och skolår. Därtill kommer en medlemsavgift på Fr. 35.- per familj och år.

Barn på 5 år erbjuds ett års undervisning som förberedelse till den ordinarie undervisningen. Den är inte statsunderstödd. Svenska ska vara ett levande språk i hemmet. Kostnad: ca. Fr. 350.- (motsvarande det aktuella svenska statsbidraget) plus årsavgift Fr. 500.-. Därtill kommer föreningsavgiften på Fr. 35.- per familj och år.